<
Přeskočit na obsah

Aktuality

  • Úvod
  •   »   
  • Aktuality
  •   »   
  • Co se rodinám v Ostravě líbí a co by chtěly změnit?

Co se rodinám v Ostravě líbí a co by chtěly změnit?

Bezpečný veřejný prostor přátelský rodině, tak lze ve zkratce shrnout to, na co ostravské rodiny v realizovaném průzkumu upozorňovaly nejčastěji. Cílem šetření bylo ověřit spokojenost rodin s jednotlivými aspekty života a to, jak vnímají vhodnost města pro rodiny. Dotazníkové šetření provedla na zadání města Ostravské univerzita. K otázkám se vyjádřilo více než 1800 respondentů.

Vážíme si všech zaslaných podnětů. Reakce jsou pro nás cenné a budeme se jimi dál zabývat, a to jak na úrovni města, tak i jednotlivých městských obvodů. Řada impulsů se totiž vztahuje ke konkrétním lokalitám. Je důležité, aby přijatá opatření odrážela skutečný stav a potřeby rodin, které ve městě žijí, a mohla na ně reagovat,“ řekl resortní náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Z výsledků vyplývá, že respondenti jsou spokojeni s úrovní služeb – vysokého hodnocení dosáhla veřejná doprava, zdravotnictví, školství, kulturní a volnočasové aktivity. Pozornost by podle nich měla směřovat také k otázkám slaďování práce a rodiny – zajištění dostatečné nabídky jeslí, vhodných pracovních příležitostí či poradenství pro rodiny. Dotázaní pozitivně hodnotili také aktivity rodinné politiky města, například Místa přátelská rodině, která původně jako námět k realizaci zaslal občan Ostravy při tvorbě strategického plánu města fajnOVA – https://fajnova.cz/projekt/mista-pratelska-rodine/ .

rodina na procházce

O něco méně dobře byla rodinami hodnocena oblast bezpečnosti, životního prostředí a dostupnost adekvátního bydlení. V souvislosti s veřejným prostranstvím respondenti nejčastěji poukazovali na chybějící veřejné toalety a přebalovací koutky, neudržované chodníky, nevhodně navržené podchody a cyklostezky a celkově nepřívětivé prostředí pro chodce i maminky s kočárky. Narůstajícím problémem, souvisejícím s přibývající počtem pejskařů, je neukázněnost mnohých majitelů – ať už se jedná o znečištění prostranství psími výkaly či nechtěnou interakci s volně puštěnými zvířaty. Ateliér MAPPA již zpracoval koncepci veřejných Smart WC, město určí lokality v jednotlivých obvodech, kde by mohly být umístěny a bude dále pracovat na jejich přípravě.  

Téměř třetina podnětů souvisela s bezpečím – ať už ve vztahu ke kriminalitě, ale i v souvislosti s dopravou, bezpečným pohybem ve městě, bezpečností hřišť, sportovišť či veřejných prostranství.  Pokud jde o dětská hřiště, kromě jejich bezpečnosti by rodiny ocenily jejich lepší údržbu, kvalitu a dostupnost. Přáním je obecně více multifunkčních sportovišť. 

Město dlouhodobě finančně podporuje provoz hřišť, která se otevírají veřejnosti. Tento krok vnímáme jako nedílnou součást rozvoje kvality života ve městě a systému prevence kriminality. Letos jsme částkou 3,2 milionu korun podpořili fungování 60 sportovišť v 16 městských obvodech. Nabízíme tak široké veřejnosti včetně rodin s dětmi prostor k bezpečnému aktivnímu trávení volného časua budeme v tom pokračovat,“ doplnil náměstek Pražák.  

Více než třetina respondentů uvedla, že tráví svůj volný čas přímo ve městě, ideální náplní jsou pro ně procházky a různé kulturní a sportovní akce. Celých 91 % dotázaných relaxuje v kraji na výletech, horách a chatách.

V průzkumu uvedlo 43 % respondentů, že stěhování zvažuje nebo ho má již naplánováno – většinou v zázemí města (do vzdálenosti 30 km), případně v rámci MS kraje. Mezi důvody ke stěhování, které dotazovaní uvedli, patří špatný stav životního prostředí, jiný typ bydlení, hlučné prostředí a nízká bezpečnost ve městě. 

Průzkum potřeb ostravských rodin dokončila Ostravská univerzita v závěru roku 2019 pro účely dalšího směřování rodinné politiky města. Účastnilo se ho přes 1800 respondentů ze všech městských obvodů.