<
Přeskočit na obsah

Dokumenty

Rodinná politika pro odbornou veřejnost

... strategie, vize, cíle a směřování rodinné politiky statutárního města Ostravy

Pro realizaci rodinné politiky Ostravy jsou zásadní 2 dokumenty – Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy na období 2019-2022 (s prodloužením do r. 2023) a navazující akční plány na dané období.

Rodinu chápou jako objekt i subjekt rodinné politiky – ten, ke komu aktivity směřují, a zároveň ten, kdo je pomáhá společně s městem vytvářet. Za rodinnou politikou stojí všichni ti, kteří chápou nezastupitelnou roli rodiny pro město i společnost a usilují o smysluplné fungování celého systému. Ať už jde o představitele města, státu, zástupce neziskových či různých jiných organizací ve městě, ale i samotné obyvatele. Jenom tak může být naplněna vize, se kterou rodinná politika v Ostravě vznikla:

Rodina má v Ostravě přirozený a rozmanitý prostor pro rozvoj svého života a je základem prosperity města“.

Koncepce rodinné politiky

„Ostrava je a chce být i nadále místem pro naplněný život všech generací svých obyvatel, městem příznivým pro růst, zrání i stárnutí.“

S touto myšlenkou vznikla i první ucelená Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy na období 2019-2022 – dokument, který má lidem žijícím v Ostravě přiblížit plány města k zajištění spokojeného života rodin na svém území.

Koncepce vychází z existujících příkladů dobré praxe v oblasti prorodinné politiky a metodik. Při jejím zpracování se vycházelo ze situační analýzy, která přinesla zpřehlednění prorodinných opatření a základních východisek pro tvorbu koncepce. Zapojení veřejnosti probíhalo formou tzv. „fokusních skupin„, v rámci kterých měli zástupci cílové skupiny v různých fázích životního cyklu možnost vyjádřit své postoje a názory na život ve městě z pohledu rodin.

Komunikační verze koncepce rodinné politiky

První koncepce rodinné politiky byla zpracována v rámci projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava. Jako strategický dokument ji 19. září 2018 schválilo zastupitelstvo města.

Akční plán

Akční plán ke Koncepci rodinné politiky statutárního města Ostravy rozpracovává jednotlivé priority z koncepce do podoby konkrétních opatření. Vzhledem k průřezovosti rodinné politiky je jejich naplňování závislé na mezirezortní spolupráci, propojení aktérů z řad organizací (jak městských, tak neziskových) ale i městských obvodů, které reagují na potřeby konkrétních rodin v konkrétním místě.

Akční plán každoročně prochází procesem vyhodnocování a aktualizace. Na přípravě tohoto dokumentu se podílí několik pracovních skupin sestavených ze zástupců města, městských obvodů, rodinných a kulturních center, neziskových organizací a spolků i aktivních rodičů z řad ostravské veřejnosti. Svou roli má zde také komise pro rodinu a volný čas.

Chcete být součástí? Napište nám na fajnarodina@ostrava.cz.

Všem, kteří se do procesu zapojují, děkujeme za jejich čas a podněty!