<
Přeskočit na obsah

Dokumenty

Rodinná politika pro odbornou veřejnost

... strategie, vize, cíle a směřování rodinné politiky statutárního města Ostravy

Pro realizaci rodinné politiky Ostravy jsou zásadní 2 dokumenty – Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy a navazující akční plány.

Rodinu chápou jako objekt i subjekt rodinné politiky – ten, ke komu aktivity směřují, a zároveň ten, kdo je pomáhá společně s městem vytvářet. Za rodinnou politikou stojí všichni ti, kteří chápou nezastupitelnou roli rodiny pro město i společnost a usilují o smysluplné fungování celého systému. Ať už jde o představitele města, státu, zástupce neziskových či různých jiných organizací ve městě, ale i samotné obyvatele. Jenom tak může být naplněna vize, se kterou rodinná politika v Ostravě vznikla:

Rodina má v Ostravě přirozený a rozmanitý prostor pro rozvoj svého života a je základem prosperity města“.

Koncepce rodinné politiky

„Ostrava je a chce být i nadále místem pro naplněný život všech generací svých obyvatel, městem příznivým pro růst, zrání i stárnutí.“

S touto myšlenkou vznikla již první ucelená koncepce rodinné politiky, na kterou navázala Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy 2030. Jde o strategický dokument, který má lidem žijícím v Ostravě přiblížit plány města k zajištění spokojeného života rodin na svém území.

Koncepce vychází z existujících příkladů dobré praxe v oblasti prorodinné politiky a metodik. Na jejím zpracování se podílela řada aktérů počínaje zástupci vedení města přes městské obvody, prorodinné organizace, akademickou sféru až po samotné zástupce rodin. Koncepci rodinné politiky statutárního města Ostravy 2030 schválilo městské zastupitelstvo 27. března 2024.
Součástí koncepce jsou tyto přílohy:
Průzkum potřeb ostravských rodin / dashboardEvaluacePřehled prorodinných organizací 

Akční plán

Akční plán ke Koncepci rodinné politiky statutárního města Ostravy rozpracovává jednotlivé priority z koncepce do podoby konkrétních opatření. Vzhledem k průřezovosti rodinné politiky je jejich naplňování závislé na mezirezortní spolupráci, propojení aktérů z řad organizací (jak městských, tak neziskových) ale i městských obvodů, které reagují na potřeby konkrétních rodin v konkrétním místě.

Akční plán každoročně prochází procesem vyhodnocování a aktualizace. Na přípravě tohoto dokumentu se podílí několik pracovních skupin sestavených ze zástupců města, městských obvodů, rodinných a kulturních center, neziskových organizací a spolků i aktivních rodičů z řad ostravské veřejnosti. Svou roli má zde také komise pro rodinu a volný čas.

Chcete být součástí? Napište nám na fajnarodina@ostrava.cz.

Všem, kteří se do procesu zapojují, děkujeme za jejich čas a podněty!