<
Přeskočit na obsah

Aktuality

  • Úvod
  •   »   
  • Aktuality
  •   »   
  • Nová koncepce rodinné politiky chce zatraktivnit Ostravu všem generacím

Nová koncepce rodinné politiky chce zatraktivnit Ostravu všem generacím

Ostrava má novou koncepci rodinné politiky. Vznikla v reakci na ne úplně příznivý demografický vývoj uplynulých let, s vizí nabídnout rodinám v Ostravě takové podmínky, které by je přesvědčily o tom, že Ostrava je dobrým místem pro život. Strategický dokument schválilo březnové městské zastupitelstvo.

rodina
Foto: J. Zerzoň

Při tvorbě koncepce rodinné politiky navázal magistrát na uplynulou spolupráci s odborníky z Ostravské univerzity. Inspirací posloužily taktéž příklady zahraničních měst, která se ve svých specifických rysech podobají Ostravě.

Alexandr Nováček z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, pod jehož vedením koncepce vznikla, uvedl jeden z jejích pilířů: „Rádi bychom, aby se například do nové koncepce významně propsalo takzvané desatero měst vhodných pro rodinu, což jsou principy využívané v zahraničí. Jedná se o určité standardy toho, jak má město vypadat, aby se tam rodinám dobře žilo.“

Smysl a celkové směřování koncepce rodinné politiky přiblížil náměstek primátora Zbyněk Pražák. „Usilujeme o to, aby Ostrava byla místem pro spokojený, plnohodnotný a šťastný život opravdu všech generací. Prioritně však cílíme i na mladou generaci a na studenty, kteří se jednou budou rozhodovat o tom, kde se usadí a kde případně v budoucnu chtějí založit svoje rodiny. Naší snahou je vytvořit v Ostravě takové prostředí, ve kterém se všichni budou cítit bezpečně, kde vedle vhodného bydlení najdou dobré pracovní uplatnění, spolehlivě fungující služby, zázemí pro rekreaci v čistém a zdravém prostředí a také  možnost získání kvalitního vzdělání pro své děti. Z pozice města a jeho rozpočtu  bude třeba více myslet na to, aby se důležité aspekty rodinné politiky také přepisovaly do připravovaných investičních záměrů. Jako např.  do podpory výstavby nových bytů, včetně malometrážních a bezbariérových pro seniory, do potřebných veřejných staveb, do projektů ovlivňujících kultivaci prostředí a podobně.“ 

Práce na koncepci začala už v loňském roce. Za účelem jejího vypracování se vedle členů samosprávy scházeli i zástupci z řad odborné veřejnosti, akademické sféry, ale i samotných rodin. V rámci diskuzí byla snaha vytipovat  priority pro podporu rodinné politiky, kdy důraz byl kladen také na témata  jako bezpečí, prevence negativních jevů, komunitní život, podpůrné aktivity a akce pro rodiny, mezilidské vztahy, mezigenerační soužití, spojení  práce a rodiny, komunikace a participace, sounáležitost k městu a mnohá další.

„Za významný faktor považuji skutečnost, že naše koncepce cílí na skutečně celé generační spektrum. Zahrnuje rovněž aktivity, směřující k upevnění mezigenerační solidarity uvnitř rodin a posílení dialogu mezi všemi generacemi. Od malých dětí, žáků,  studentů, přes  lidi v pracovně aktivním věku až po seniory“ zdůraznil náměstek Pražák.

Fajna rodina

Veškeré činnosti rodinné politiky komunikuje statutární město Ostrava pod značkou „Fajna rodina“. Její pečeť nesou oblíbené a pravidelně pořádané aktivity jako například „Dny fajne rodiny“, dále mapování sítě provozoven vstřícných k rodinám s dětmi nazvané „Místa přátelská rodině“, síťování a podpora prorodinných organizací, ocenění neformálního dobrovolnictví či provoz facebookového profilu s pestrou nabídkou zajímavostí, rad a tipů pro celou rodinu.

Jednotlivé tematické projekty doprovází nápaditá grafika, spojující členy modelové „Fajne rodiny“ s názvy ostravských dominant a pamětihodností. Ona „Fajna rodina“ pak sestává z mámy Emy, táty Jindřicha, dětí Michala a Karolíny a konečně babičky Doubravy i dědy Františka.

RP pro odbornou veřejnost

Rodinná politika, na rozdíl od sociální politiky, cílí na kvalitu života běžných rodin, které zdánlivě nic nepotřebují. Usiluje o vytvoření podmínek a prostředí příznivého pro rodiny, ve kterém mohou naplňovat své potřeby, rozvíjet se a prosperovat – a zpětně pak přinášet prosperitu svému městu.

Nová koncepce rodinné politiky navazuje na pětileté období existence prvního strategického dokumentu v této oblasti. Byla tentokrát připravována s výhledem do roku 2030. Je členěna na analytickou a návrhovou část, doplňují ji podrobné přílohy (Průzkum potřeb ostravských rodin, Evaluace naplňování Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy, Přehled prorodinných organizací a subjektů na území města Ostravy). Návrhová část koncepce byla doplněna o indikátory, které poslouží k průběžnému monitoringu i celkové evaluaci naplňování stanovených cílů. Oproti předešlému období došlo k zjednodušení a zpřehlednění struktury priorit a opatření. Nové schéma priorit pracuje s těmito stěžejními tématy: Město přátelské rodině, Podpora ostravských rodin, Komunikace a participace, Posílení rodinné politiky. U jednotlivých opatření, která je dál rozvíjejí, jsou pro bližší představu uvedeny typové aktivity, kterými se do budoucna budou tyto priority naplňovat. Pro samotnou realizaci konkrétních aktivit je pak vzhledem k průřezovosti rodinné politiky důležité jak mezioborové propojení, tak i propojení na úrovni městských obvodů. Pro ty je zároveň existence strategického dokumentu v oblasti rodinné politiky zásadní při podání případné žádostí o podporu z národního dotačního programu Obec přátelská rodině a seniorům.

Konkrétní aktivity pro zajištění stanovených cílů a naplnění priorit budou definovány v akčních plánech. Aktuální akční plán se připravuje na období 2024-2025 a bude radě města předložen po schválení Koncepce.

Nová koncepce rodinné politiky je ke stažení k dispozici ZDE.
Ostatní relevantní dokumenty, přílohy ke koncepci apod. pak naleznete ZDE