<
Přeskočit na obsah

Rodinná politika

Kdo je Fajna rodina?

… hravý nástroj pro lepší komunikaci rodinné politiky statutárního města Ostravy.

FAJNA RODINA je rodina, kterou si představujeme, když připravujeme různé aktivity. Zdánlivě možná nic nepotřebuje, nestrádá, ale ve skutečnosti je spousta věcí, které jí mohou usnadnit a zpříjemnit život v Ostravě. V širším pojetí je pak FAJNA RODINA komunita rodin, ale i jednotlivců, kteří se podílejí na komunitním životě Ostravy, pořadatelů rodinných akcí, zástupců města, politiků iúředníků, kteří usilují o to, aby měly ostravské rodiny nejlépe vše, co potřebují.

Ostravě záleží na tom, aby rodiny, které zde žijí, cítily, že jsou zde doma, že je město podporuje a váží si jich. Na tomto principu stojí i samotná rodinná politika statutárního města Ostravy – snaží se o vytvoření podmínek a prostředí příznivého pro rodiny, ve kterém mohou naplňovat své potřeby, rozvíjet se a prosperovat. Prosperující rodina přináší prosperitu svému městu.

„Rodina má v Ostravě přirozený a rozmanitý prostor pro rozvoj svého života a je základem prosperity města“.

Rodina je chápána jako objekt i subjekt rodinné politiky města Ostravy – ten, ke komu aktivity směřují, a zároveň ten, kdo je pomáhá společně s městem vytvářet. Rodinnou politiku netvoří jenom město se svou koncepcí a akčními plány. Stojí za ní všichni ti, kteří chápou nezastupitelnou roli rodiny pro město i společnost a usilují o smysluplné fungování celého systému. Ať už jde o představitele města, státu, zástupce neziskových organizací, či samotné obyvatele. Jenom tak může být naplněna vize tvůrců rodinné politiky města Ostravy na nadcházející období:

Alternativní text

Komunikace

Komunikace s rodinou

Přečíst

Alternativní text

Komunitní život

Podpora komunitního života

Přečíst

Alternativní text

Prevence a volný čas

Podpora prevence ohrožení
rodiny, rozvoj aktivit

Přečíst

Alternativní text

Síla rodiny

Podpora budování rodinných
vazeb, včetně mezigeneračních.

Přečíst

Alternativní text

Svobodná volba

Podpora svobodné volby
rodiny.

Přečíst

Alternativní text

Zdroje

Vytváření podmínek a finančních
zdrojů pro podporu života rodin.

Přečíst

Brožura Rodinná politika v Ostravě

Ostrava je a chce být i nadále místem pro naplněný život všech generací svých obyvatel, městem příznivým pro růst, zrání i stárnutí. S touto myšlenkou vznikla i první ucelená KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY NA OBDOBÍ 2019–2022 – dokument, který má lidem žijícím v Ostravě přiblížit plány města k zajištění spokojeného života rodin na svém území.

  1. Koncepce zastřešuje aktivity ve prospěch rodin na území města, vytváří prostor pro jejich realizaci a vznik aktivit nových.
  2. Ukazuje, jak jsou rodiny pro město důležité a jsou jeho nenahraditelnou součástí.
  3. Vytváří prostor pro posílení dialogu mezi městem a rodinami, vyzývá je ke spolupráci.

Koncepce byla zpracována v rámci projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava, v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování Ostrava. Jako strategický dokument ji 19. září 2018 schválilo zastupitelstvo města.

Koncepce vychází z existujících příkladů dobré praxe v oblasti prorodinné politiky a metodik (např. Rodinná politika na úrovni krajů a obcí, Metodické „doporučení“ MPSV). Při jejím zpracování se vycházelo ze situační analýzy „Podkladová analýza ke koncepci rodinné politiky statutárního města Ostrava“ zpracované společností SocioFactor s.r.o. , která také přinesla zpřehlednění prorodinných opatření a základních východisek pro tvorbu koncepce. Zapojení veřejnosti probíhalo formou tzv. „fokusních skupin“. Prostřednictvím organizovaných diskusí tak měli vybraní zástupci cílové skupiny možnost vyjádřit své postoje a názory na život ve městě z pohledu rodin. Výstupy z jednotlivých setkání posloužily jako cenný informační zdroj při tvorbě koncepce rodinné politiky města Ostravy.

  • Na přípravě a odborném zpracování koncepce se aktivně podílela Pracovní skupina pro tvorbu koncepce rodinné politiky.
  • Dalšími důležitými subjekty v procesu tvorby byla i Komise pro rodinnou politiku, externí experti v oblasti rodinné politiky, odborný garant a samotný metodik rodinné politiky.

Více o celém procesu naleznete ZDE.